Počet položek: 0 0 CZK
eM-AREA

Obchodní podmínky

I. Úvod
E-shop slouží kupujícím, kteří nemají dostatek času a možností nakupovat v klasické prodejně. Veškerá komunikace probíhá v českém jazyce.

II. Identifikace smluvních stran

prodávající

Major Area s.r.o.
Rybná 716/24, 
Staré Město, 110 00 Praha 1
Telefon: 314004382
číslo účtu: 5935041329/0800  
IČO: 09046607

kupující
Za kupujícího lze považovat pouze osobu (fyzickou nebo právnickou), která je jako kupující označena v řádně vyplněných formulářích. Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení nebo název obchodní firmy, bydliště nebo sídlo firmy, telefonní čísla, e-mail, IČ, DIČ, místo doručení zboží,...) správně a pravdivě. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s Obchodními podmínkami platnými pro internetovou prodejnu umístěnou na www.emarea.cz

III. Ochrana údajů
Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze vybraným pracovníkům prodávajícího. Registrací údajů v systému je potvrzen souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů uživatele a skutečnost, že tato data jsou poskytnuta dobrovolně - detailnější rozpis je umístěn zde v Obchodních podmínkách níže.

IV. Způsob objednávání a dodávání vybraného zboží

E-shop
Objednávky se realizují prostřednictvím e-shopu na www.emarea.cz

Nákupní podmínky e-shopu

Každá objednávka doručená prodávajícímu je kupujícímu zpětně potvrzena formou e-mailové zprávy, zaslané na adresu uvedenou kupujícím při registraci.

Veškeré objednávky, které byly prodávajícímu doručeny elektronickou poštou jsou považovány za závazné.

Výběr zboží

Zboží je v e-shopu rozděleno do skupin, jejichž přehled se zobrazí v základní nabídce.

U každého zboží je uvedeno katalogové číslo, označení zboží, název zboží, podrobnější popis zboží, cena zboží včetně DPH v Kč/ks.

Vybrané zboží je postupně ukládáno do nákupního košíku, jehož obsah může být kdykoliv během nákupu měněn, a po ukončení nákupu je odeslán k realizaci prodeje.

Nákupní košík je místo, do kterého systém ukládá zvolené (objednané) zboží.

Zrušení objednávky

Zrušení objednávky je možné pouze písemně v těchto případech:

Zboží není na skladě

Ke zrušení objednávky z důvodu "zboží není na skladě" dochází v případě, kdy zboží není prodávající schopen zajistit ani alternativními zdroji v prezentované expediční lhůtě. Zrušení objednávky v tomto případě vždy předchází e-mailová komunikace mezi kompetentním zaměstnancem prodávajícího a kupujícím, která obsahuje konkrétní důvody a nabídku prodloužení expediční doby nebo nákup zboží se srovnatelnými parametry, popř. jiné alternativnířešení.

Ke zrušení objednávky dodavatelem(e-shopem) dochází v případě neuhrazení platby v době splatnosti - jeden týden (7 dní ) od objednání.

Dodací lhůty
Doba expedice objednávky (předání přepravní zásilkové službě nebo České poště k doručení) je od jednoho do sedmi pracovních dnů po obdržení objednávky, včetně elektronických certifikátů zasílaných e-mailem. Pokud objednané zboží není na skladě, kupující bude o této skutečnosti do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky vyrozuměn, a to na jeho e-mailovou adresu či telefonicky. Dodací lhůta bude v těchto případech sjednána individuálně.

V. Cena a způsob platby

Cena předmětu koupě
Cena objednaného zboží je v katalogu zboží prodávajícího, tato cena již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny dále v tomto článku. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího, vyjma případů, kdy se smluvní strany dohodly na jiném způsobu úhrady kupní ceny.

Způsoby platby

Převodem na účet - na objednané zboží bude prodávajícím vystavena zálohová faktury, která bude podkladem pro úhradu, a to buď z účtu nebo složenkou ve prospěch účtu prodávajícího. Bankovní spojení: číslo účtu u České spořitelny a.s. 5935041329/0800 s tím, že do variabilního symbolu bude uvedeno číslo zálohové faktury, konstantní symbol pak bude 0008. Zboží bude zasláno odběrateli nejpozději následující den po připsání částky ve prospěch účtu prodávajícího, pokud dodací lhůta nebyla sjednána jinak. Splatnost jeden týden. Po obdržení platby je vystaven daňový doklad a odeslán elektronický certifikát k užití zážitku s informacemi k jeho uplatnění. V případě objednávky dárkového certifikátu v krabičce, je tento odeslán na uvedenou adresu

Dobírka

VI. Doručení zboží

Poštovné a balné při doručování zásilky do 30 kg Českou poštou

U objednávky do 10 000,- Kč (s DPH) je účtováno poštovné 130,- Kč

U objednávky nad 10 000,- Kč (s DPH) není poštovné účtováno

Dopravné při doručování zásilky jiným způsobem

a. Smluvní přepravní zásilkovou službou:

U objednávky do 50 000,- Kč (s DPH) účtujeme výši dopravného dle sazebníku přepravní zásilkové služby

U objednávky nad 50 000,- Kč (s DPH) dopravné neúčtujeme

b. Doprava prodávajícím:

2.

Bude sjednána individuálně na základě rozsahu a obsahu objednávky (rozměry a váha objednaného zboží jsou rozhodující)

Způsoby dopravy
V objednávce vyznačte způsob odběru:

. Osobní odběr:

Na adrese příslušného střediska (prodejny) prodávajícího. Po obdržení objednávky bude kupujícího kontaktovat zaměstnanec prodávajícího a sdělí mu, kdy bude objednané zboží kupujícímu připraveno k odebrání.

Doprava na místo určení:

Běžný balík - v případě úhrady objednaného zboží předem (na základě zálohové faktury) na účet prodávajícího, bude objednané zboží do 30 kg zasláno kupujícímu běžným balíkem prostřednictvím České pošty, zboží nad 30 kg bude doručeno přepravní zásilkovou službou, není-li ujednáno jinak.

Doprava prodávajícím - při větším odběru zboží nebo není-li zboží vzhledem k rozměrům, váze či jeho charakteru vhodné pro poštovní přepravu, se s kupujícím bude kontaktovat zaměstnanec prodávajícího. Individuální podmínky dopravy (cena a termín) budou dohodnuty.

VII. Reklamační řád

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a případné zjištěné závady oznámit prodávajícímu, a to na e-mailovou adresu  info@strileni.com

.V oznámení zjištěných závad je nutné, aby kupující uvedl jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující zaslal nebo předložil prodávajícímu veškeré listiny, které mu byli předány v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné.

Dále je nutné, aby kupující v případě, že vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal při dodání, resp. při převzetí.

Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží. V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Pokud jsou na zboží definovány výrobcem zboží záruční podmínky, které jdou nad rámec zákonem stanovených, popřípadě se na zboží vztahují výrobcem garantované servisní služby, je o tom kupující informován v rámci popisu konkrétního zboží.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

VIII. Jiná ujednání

Rezervace kuponů

Vouchery a certifikáty zakoupené na slevových serverech, našem e-shopu nebo přes jiné smluvní prodejce se rezervují vždy pouze přes on-line rezervační systém umístěný na www.strileni.com - tlačítko Rezervace v horní liště menu. Rezervací souhlasí klient s Obchodními podmínkami. Na střelnici Morava a u Děčína probíhají střelby vždy březen až říjen. Listopad, prosinec, leden a únor se na Moravě a u Děčína nestřílí.

Střelby na ostatních střelnicích probíhají vždy do konce listopadu a začínají poslední týden v lednu v závislosti na počasí v dané lokalitě.

Naše firma poskytuje svým klientům servis v podobě instruktáže a odborného dohledu při manipulaci se zbraní. Součástí balíčku není speciální pojištění.Účastník je povinen zúčastnit se zahajovacího školení o bezpečné manipulaci se zbraní, které je vždy na začátku akce. Účastník na začátku akce odevzdá svůj certifikát a prokáže se svým průkazem totožnosti. Neakceptujeme kupony v mobilu! Účastník musí dbát pokynů instruktora a správce střelnice. Je třeba se dostavit na každou akci včas, přesně v určenou hodinu, pokud se klient nedostaví v určenou hodinu na předem objednaný termín je kupon deaktivován. Zrušení objednaného termínu je třeba ohlásit e-mailem minimálně tři dny před akcí, a použít funkci smazání rezervace v odpovědním e-mailu rezervace. Rezervaci je možné zrušit pouze jednou, v případě porušení této podmínky může být kupon deaktivován. Každý účastník si může vzít sebou doprovod - jednu osobu. Osoba účastnící se akce jako doprovod, musí dbát pokynů instruktora, pohybovat se v bezpečné zóně a nenarušovat průběh akce. Fotografování na akci je povoleno, ale pouze dle dispozic instruktora a vždy v bezpečné zóně. 

Storno termínu mimo řádnou lhůtu (3 dny předem) je zpoplatněno částkou 500 kč.

V případě pozdního příchodu kupon propadá bez náhrady.

Kurzy - pokud se klient nedostaví na termínovanou akci jako jsou různé kurzy pořádané v pevnou hodinu a den, kupon na akci propadá bez náhrady, podle paragrafu 1837 písm. j Občanského zákoníku.

Doba trvání u jednotlivých zážitků je orientační.

Víkendové termíny nejsou garantovány, rezervace je plně samoobslužná a je na klientovi, kdy se rezervuje.Poskytovatel garantuje vyčerpání zážitku na některé z vypsaných střelnic do konce platnosti poukazu.  Rezervaci je třeba porovádět co nejdříve po obdržení  voucheru. Po každé rezervaci systém automaticky odešle potvrzení, pokud toto potvrzení neobdržíte, zkontrolujte složky Spam, Hromadná apod., nebo neprodleně pište na info@strileni.com.

Vrácení již zakoupeného poukazu ve lhůtě 14 dnů: dle zákona má záklazník možnost vrátit zboží-poukaz bez udání důvodu do dvou týdnů po obdržení zboží. Je třeba napsat na info@strileni.com žádost o storno objednávky, uvést číslo účtu na který má být poukázána částka. Na zpracování má firma 14 pracovních dnů. 

Slevové kupony prodáváné na slevových serverech:

Tyto kupony jsou prodávány ve slevových akcích - výhodou této akce je nižší cena. Majitelé těchto kupónů střílí ve skupinách 10-11 osob a platnost kuponu je výrazně kratší než u kuponů koupených přímo v našem e-shopu.  Termíny střeleb si klient vybírá z danné nabídky přes on-line rezervační systém, jsou zde termíny jak víkendové tak ve všední pracovní dny. V praxi to znamená, že si majitel slevového kuponu vybírá  z  předepsaných termínů. Střelby jsou vypisovány na pracovní dny i víkendy. Termíny je třeba rezervovat minimálně 4 týdny předem. Pokud se klient nedostaví bez omluvy předem (min 3 dny předem) na rezervovanou akci - kupon propadá. Víkendové termíny nejsou garantovány, termíny se čerpají tak jak jdou po sobě.

Prodloužení platnosti kuponu.

Po dohodě lze požádat o prodloužení kuponu. Prodloužení kuponu je zpoplatněno částkou 450 kč. Poskytovatel není povinnen prodloužení vyhovět. O prodloužení kuponu  ze závažných důvodů je třeba zažádat písemně (e-mailem) a to nejpozději den před uplynutím doby platnosti kuponu. Je třeba kupon oskenovat a zaslat ve formátu PDF nebo JPG na info@strileni.com Pokud klient nevyčerpá kupon ani v prodlouženém období kupon propadá. Prodloužení je nejdéle o dva měsíce a délku určuje provozovatel. Opakované prodloužení není možné. Při prodloužení voucheru klientů Slevomatu je podmínkou uplatnění poukazu, bez uplatnění není možné voucher prodloužit. Svou žádostí o prodloužení a zasláním poukazu či jeho kodu, dává klient zároveň souhlas s uplatněním poukazu. Po prodloužení je klient povinen si rezervovat co nejdříve nejbližší termín.

Prodloužení platnosti na přelomu roku neposkytujeme.

Zrušení plánovaných střeleb ze strany provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit termín při nenaplnění skupiny 10 osob, nebo jiných překážek (mimořádné poskytnutí námi rezervovaného střeliště ozbrojeným složkám ČR v důsledku cvičení,uzavření Policií ČR či jiným úředním orgánem vyšší moc ap) O této situaci budou případně klienti informování e-mailem nebo telefonicky. Pokud klient uvede nesprávný kontaktní e-mail, nebo telefonní číslo při rezervaci, za vzniklou škodu v důsledku zbytečné cesty na střelnici  provozovatel nenese odpovědnost. Klient může v takovém případě čerpat v jiném termínu, v případě končící platnosti kuponu, mu bude tato prodloužena, aby mohl čerpat v nejbližším náhradním termínu.

Platnost kuponu.

Platností kuponu se rozumí doba po kterou je kupon aktivní tzn. např. platnost do 31.7.2014 - rezervaci je třeba provést nejpozději 30.6.2014 a vyčerpat (uplatnit) do 31.7.2014 ne déle.

Platnost našich kuponů zakoupených v e-shopu je zpravidla jeden rok s vyjímkou kuponů končících v prosinci a kuponů zakoupených v sekci Sleváč.. V prosinci je vždy omezené střílení, tak i  platnost kuponů se nevydává na prosinec, ale vždy k 30.11.  Kupony zakoupené v prosinci mají tedy platnost do 30.11. následujícího roku. Kupony zakoupené v sekci Sleváč mají kratší platnost 4-5 měsíců.

Střeby probíhají vždy do konce listopadu a začínají v druhé polovině ledna následujícího roku, vyjma střelnic Morava, Lomnice, Děčín kde se začíná až od března.. Pauza je nutná pro velkou údržbu zbraní.

Pozor!

Z balíčků A - F a jiných volných výběrů,  jsou vyjmuty tyto zbraně:

CZ805 Bren

Desesrt Eagle.50

Taurus Judge

Steyer 50

Zastava Black Arrow 50BMG

Savage .338 Lapua

Revolver 44 Magnum

USP Match

Pušky ráže 7,62x54 R

Pušky ráže .308 WIN

Kriss Vector

Bushmaster 50

Uplatnění slevové kartičky

Při uplatňováni kartičky při samotném nákupu je třeba nejprve napsat na e-mail info@strileni.com, oznámit uplatnění kartičky a na jaký zážitek a obdržíte následně pokyny jak postupovat. Kartičku je třeba naskenovat do formátu pdf nebo jpg a zaslat na e-mail. Při samotném čerpání se kartička přiloží ke kuponu a odevzdá. Kartičku lze využít pouze pro střelecký zážitek v hodnotě vyšší než 2000 kč, nelze ji uplatnit na kurzy a zážitky s hodnotou nižší než je slevová karta. Příklad : zážitek v hodnotě 1000 nelze zaplatit kartičkou, zakoupíte li dva tyto zážitky - hodnota dosáhne částky 2000 kč a kartičku můžete uplatnit. Pro uplatnění je třeba mít námi orazítkovaných všech pět okének - pět čerpání. Kartičku nelze využít pro zážitky v slevových akcích jako Štastný den nebo Sleva týdne.

 Hodnota se nesčítá. Kartička není směnitelná za peníze. Platnost kartičky je jeden rok. Vydaným kartičkám na slevu 1500 kč končí platnost 31.12.2015. 

Místa konání střeleb

Aktuální místa konání střeleb jsou k nalezení přímo v rezervačním systému www.strileni.com - záložka Rezervace v horní liště menu . Zde jsou uvedena momentálně aktuální místa konání střeleb. Provozovatel si vyhrazuje právo změny míst konání během platnosti voucheru. Střelnice podléhají přísným pravidlům bezpečnosti provozu dle zákona, v případě jakékoli změny podmínek na příslušné střelnici, nabídne poskytovatel (nkteam) jinou adekvátní střelnici v nejbližší lokalitě, kde bude umožněno zážitek vyčerpat. Střelnice Ostroměř, Tišnov na Moravě a Mělník se střílí pouze všední dny. Střelnice Lomnice, Děčín, na Moravě se střílí březen až říjen.

Newslettery

Odslouhlasením a zaškrtnutím při nákupu, rezervaci a čerpání, dáváte  souhlas se zasíláním našich obchodních nabídek a novinek, pokud budete chtít svůj souhlas zrušit, stačí v našem newsletteru kliknout na talčítko Odhlášení zasílání, případně poslat e-mail na info@strileni.com a Vás z nabídek vymažeme.

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace